works

Torque starter


Director : Nobuyuki Hanabusa , Yusaku Mochizuki
Performer :Yusaku Mochizuki
Animator : Minoru Kusakabe , Nobuyuki Hanabusa
Music : Nobuyuki Hanabusa , Yusaku Mochizuki


pleiades

Performamce & Choreography :Saya Watatani , Maki Yokoyama
Director : Nobuyuki Hanabusa
Animator : Seiya Ishii , Nobuyuki Hanabusa
Music : Nobuyuki Hanabusa


FUMA-KAI

Director : Nobuyuki Hanabusa
Performers :Maki Yokoyama , Saya Watatani , Tachun , Yusaku Mochizuki ,Tsuyoshi Kaseda
Music : Yuko Sonoda ( Hanabusa Remix Version)


primitive

Director : Nobuyuki Hanabusa

Performar : Tachun / Tsuyoshi Kaseda / Saya Watatani / Maki Yokoyama / Yusaku Mochizuki
Animator : Nobuyuki Hanabusa / Seiya Ishii
Sound Designer : Nobuyuki Hanabusa風魔 - FUMA -

Director : Nobuyuki Hanabusa
Performar : Tsuyoshi Kaseda / Maki Yokoyama / Yusaku Mochizuki / Tachun / Saya Watatani
Animator : Seiya Ishii / Misato Imai
Music : Yuko Sonoda / Shamisen (Artificial leather) by Yoshifumi Okamoto / Tachun


BUTTLE RUNNER

Performar : Tsuyoshi Kaseda / Tachun
Animator : Seiya Ishii / Misato Imai
Music : Tachun


enra ” Beginning ”  

Performar : Maki Yokoyama
Music : Nobuyuki Hanabusa